ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

2ο  Γενικό Λύκειο Βριλησσίων

Σχολικό έτος 2021-2022

(απόφαση έγκρισης: 2445/26-11-2021)

Η σχολική κοινότητα είναι μια μικρή οργανωμένη ομάδα που έχει όλα τα χαρακτηριστικά της ευρύτερης κοινωνίας. Ο ρόλος του Σχολείου είναι να προετοιμάσει τους νέους ώστε να ενταχθούν ομαλά σ' αυτή την κοινωνία και να πραγματοποιήσουν αποτελεσματικά την επικείμενη μετάβαση.

 

 

Επομένως, η εσωτερική οργάνωση της σχολικής ζωής:

 

·         Δε στοχεύει στον περιορισμό της ελευθερίας οιουδήποτε, αλλά στη θεμελίωση κλίματος συνεργασίας και ηρεμίας ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της εκπαιδευτικής διαδικασίας (μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς).

 

·         Δε θεωρεί τη «σχολική πειθαρχία» ως αυτοσκοπό, αλλά ενσωματώνει και την παιδαγωγική της πλευρά, με έμφασή στην πρόληψη και όχι στην καταστολή και την επιβολή των ποινών.

 

Ενθαρρύνει την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή και προάγει τη

 

συλλογική λειτουργία αναγνωρίζοντας παράλληλα την ατομική ευθύνη.

 

·         Διαμορφώνει έτσι ένα δημιουργικό σχολικό περιβάλλον και προσδίδει δημοκρατικό περιεχόμενο στη σχολική ζωή.

 

 

 

Α. Υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών προς τους μαθητές

 

·         Οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν τους μαθητές με ευγένεια, κατανόηση και σεβασμό.

 

·         Συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος, που το χαρακτηρίζει ο αμοιβαίος σεβασμός, η ελεύθερη έκφραση, ο πλουραλισμός των απόψεων, η αποφυγή των εντάσεων και των συγκρούσεων, προάγοντας το αίσθημα της σιγουριάς και της ασφάλειας για τους μαθητές.

 

·         Συνεργάζονται με το Διευθυντή, τους γονείς και τους αρμόδιους Σχολικούς Συμβούλους για την καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς, σεβόμενοι την προσωπικότητα και τα δικαιώματα των μαθητών.

 

 

 

Β. Συνεργασία Σχολείου – Γονέων

 

Το Σχολείο αποδίδει μεγάλη σημασία στην επικοινωνία και την εποικοδομητική συνεργασία με τους Γονείς και Κηδεμόνες των μαθητών μας και με τον εκλεγμένο Σύλλογο τους. Η προσπάθεια τού Σχολείου, ιδίως σε θέματα αγωγής και συμπεριφοράς, δεν μπορεί να ευδοκιμήσει χωρίς τη συμπαράσταση και τη βοήθεια των Γονέων και της οικογένειας εν γένει, εφόσον η εμπιστοσύνη του μαθητή στο Σχολείο ενισχύεται και από τη θετική στάση των Γονέων προς το Σχολείο και το δάσκαλο.

 

·         Είναι απαραίτητη η παρουσία των Γονέων στις ενημερωτικές-παιδαγωγικές συγκεντρώσεις που οργανώνονται από το Σχολείο κατά τη διάρκεια τού σχολικού έτους. Οι ενημερωμένοι Γονείς συμβάλλουν θετικά στη διαμόρφωση του σχολικού κλίματος προς όφελος των μαθητών.

 

·         Οι Γονείς ευθύνονται εξ ολοκλήρου για την τακτική και ανελλιπή φοίτηση των παιδιών τους. Οφείλουν, λοιπόν, να βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με το Σχολείο και να λαμβάνουν γνώση των ανακοινώσεων και οδηγιών του.

 

·         Και το Σχολείο, από την πλευρά του, οφείλει να ειδοποιεί εκτάκτως τους γονείς για οποιαδήποτε ενέργεια του παιδιού τους που δε συνάδει με τη μαθητική του ιδιότητα, όπως π. χ. την αναιτιολόγητη απουσία του.

 

Γ. Υποχρεώσεις των μαθητών

 

 

 

1. Συμπεριφορά-Εμφάνιση

 

Οι μαθητές σέβονται το δικαίωμα των συμμαθητών τους για μάθηση και το δικαίωμα του εκπαιδευτικού για διδασκαλία.

 

·         Δέχονται με ευγένεια τις υποδείξεις των εκπαιδευτικών και γενικότερα όλου του προσωπικού του Σχολείου.

 

·         Προσέρχονται για μάθημα στην αίθουσα, χωρίς να φέρουν μαζί τους φαγητά ή ποτά.

 

·         Σέβονται τους συμμαθητές τους ως προσωπικότητες και λύνουν τις διαφορές τους με συνεννόηση και διάλογο, χωρίς να καταφεύγουν στη χρήση βίας. Η χειροδικία, η αυτοδικία και η άσκηση σωματικής, λεκτικής ή ψυχολογικής βίας από άτομα ή ομάδες αποτελούν σοβαρότατα παραπτώματα και επισύρουν με ποινές που μπορούν να οδηγήσουν μέχρι και σε απομάκρυνση του μαθητή από το Σχολείο.

 

·         Δεν καπνίζουν στους χώρους του Σχολείου, σύμφωνα με το ν. 3868/2010(ΦΕΚ 129Α/3.8.2010).

 

·         Συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του Σχολείου, επιδεικνύοντας τον ανάλογο σεβασμό. Η εμφάνιση -αμφίεση των μαθητών μέσα στο Σχολείο αποτελεί εκδήλωση του δικαιώματος ανάδειξης της προσωπικότητάς τους και, κατά συνέπεια, ανήκει στο χώρο της προσωπικής τους ευθύνης. Η άσκηση, όμως, αυτού του δικαιώματος, περιορίζεται από τα όρια που επιβάλλουν η μαθητική ιδιότητα και η ευπρέπεια.

 

·         Οι μαθητές προσέρχονται στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής με την προβλεπόμενη ένδυση.

 

 

 

2. Προσέλευση και παραμονή στο Σχολείο

 

·         Οι μαθητές προσέρχονται στο Σχολείο πριν από την έναρξη των μαθημάτων, η οποία γίνεται στις 08:15.

 

·         Κατά τη διάρκεια της πρωινής συγκέντρωσης συντάσσονται στις προκαθορισμένες θέσεις των τμημάτων, επιδεικνύοντας κόσμια στάση και ανάλογο σεβασμό.

 

·         Η πόρτα του Σχολείου παραμένει κλειστή, αφότου χτυπήσει το κουδούνι. Σε περίπτωση μη έγκαιρης προσέλευσης, οι μαθητές γίνονται δεκτοί στην τάξη, μετά από σχετική άδεια του Διευθυντή ή του νόμιμου αναπληρωτή του.

 

·         Οι μαθητές εισέρχονται στην τάξη μόλις χτυπήσει το κουδούνι. Μετά την είσοδο του διδάσκοντος στην αίθουσα διδασκαλίας δεν επιτρέπεται η είσοδος σε μαθητές. Αυτό ισχύει για όλες τις διδακτικές ώρες.

 

·         Οι μαθητές που προσέρχονται στο Σχολείο παρακολουθούν όλο το διδακτικό ωράριο. Εάν για οποιονδήποτε λόγο πρέπει να φύγουν, τους χορηγείται άδεια από το Διευθυντή ή το νόμιμο αναπληρωτή του, οι απουσίες τους, όμως, καταχωρίζονται στο απουσιολόγιο.

 

·         Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα καθώς και οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου εντός του σχολικού χώρου.Ο ανάλογος εξοπλισμός που τους διαθέτει το σχολείο στο οποίο φοιτούν, χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης και της εκπαιδευτικής διαδικασίας γενικότερα και μόνο υπό την εποπτεία/επίβλεψη του εκπαιδευτικού.

 

·         Σε περίπτωση που ένας μαθητής αποβάλλεται από την αίθουσα διδασκαλίας, απευθύνεται στη Διεύθυνση του Σχολείου για να ενημερωθεί το Βιβλίο καταγραφής ενεργειών και υποστήριξης της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ωριαίων απομακρύνσεων και πάντως μετά από 3 (τρεις ) απομακρύνσεις από τον ίδιο/α  διδάσκοντα/ούσα ή 5 (πέντε) συνολικά, το Συμβούλιο του Τμήματος εξετάζει τους ενδεδειγμένους χειρισμούς.

 

·         Οι απουσιολόγοι είναι υπεύθυνοι για το Βιβλίο Ύλης και το Απουσιολόγιο, τα οποία είναι δημόσια έγγραφα. Οι απουσιολόγοι τα παραλαμβάνουν κάθε πρωί από το Γραφείο, καταχωρίζουν προσεκτικά τις απουσίες με τις αναγκαίες, αν χρειαστεί, παρατηρήσεις και τα επιστρέφουν στο Γραφείο την τελευταία διδακτική ώρα υπογεγραμμένα και συμπληρωμένα από τους διδάσκοντες.

 

·         Η παραποίηση απουσιολογίου, βεβαιώσεων ή άλλων εγγράφων αποτελεί σοβαρό παράπτωμα και συνεπάγεται πειθαρχικές ποινές.

 

·         Στα εργαστήρια (Φυσικής, Πληροφορικής, Χημείας), καθώς και στη Βιβλιοθήκη του Σχολείου, οι μαθητές δεν επιτρέπεται να εισέρχονται χωρίς την παρουσία του υπεύθυνου εκπαιδευτικού. Πρέπει να χρησιμοποιούν με ιδιαίτερη προσοχή και υπευθυνότητα τα όργανα, τις συσκευές και τους υπολογιστές, να τηρούν με σχολαστικότητα τις οδηγίες του διδάσκοντος και τους κανόνες ασφαλείας του εργαστηρίου. 

 

·         Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη συμπεριφορά των μαθητών κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων για λόγους πρόληψης ατυχημάτων. Αυτό είναι επιβεβλημένο όχι μόνο για λόγους καλής λειτουργίας του Σχολείου, αλλά και για λόγους ασφαλείας των παιδιών. 

 

·         Το παιχνίδι με τις μπάλες στην αυλή επιτρέπεται μετά από την έγκριση και σύμφωνα με τις οδηγίες των καθηγητών Φυσικής Αγωγής. 

 

·         Οι βοηθητικοί χώροι (τουαλέτες) πρέπει να διατηρούνται για λόγους υγείας καθαροί.  

 

 

 

Γενικά, καλό είναι να υπάρχει συνεργασία των Πενταμελών και Δεκαπενταμελών Μαθητικών Συμβουλίων με το Σχολείο για την εφαρμογή των αρχών και των κανόνων της σχολικής ζωής, σύμφωνα με την εκπαιδευτική νομοθεσία. Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τον Κανονισμό του Σχολείου.

 

 

 

3. Φροντίδα για το σχολικό περιβάλλον

 

Είναι αυτονόητο ότι ο σεβασμός προς το φυσικό περιβάλλον, τα περιουσιακά στοιχεία του Σχολείου και την περιουσία των άλλων είναι από τις βασικότερες υποχρεώσεις των μαθητών. Η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη, για να διατηρηθεί ένα ευχάριστο και πολιτισμένο σχολικό περιβάλλον, κατάλληλο για μάθηση. Για την επιτυχία αυτού του σκοπού οι μαθητές:

 

·         Σέβονται την κινητή και ακίνητη περιουσία του Σχολείου.

 

·         Δε ρυπαίνουν το σχολικό χώρο (προαύλιο, τοίχους, κοινόχρηστους χώρους).

 

·         Δεν καταστρέφουν τα θρανία τους και γενικότερα σέβονται την αίθουσά τους και φροντίζουν να διατηρείται σε άριστη κατάσταση.

 

·         Ο μαθητής που προκαλεί φθορά στην περιουσία του Σχολείου, ελέγχεται πειθαρχικά και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον ίδιο.

 

 

 

4. Ημερήσιες και πολυήμερες εκδρομές, εκπαιδευτικές επισκέψεις.

 

Οι μαθητές που συμμετέχουν σε περίπατο, εκδρομή, ή μορφωτική επίσκεψη του Σχολείου, ακολουθούν το γενικό πρόγραμμα και τις οδηγίες των συνοδών-εκπαιδευτικών.

 

Απομάκρυνση του μαθητή από την υπόλοιπη ομάδα επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια του αρχηγού της εκδρομής.

 

 

 

Δ. Νέοι Έπαινοι

 

·         Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 10645/ΓΔ4 απόφαση της 23/01/2018 στους μαθητές/τριες που έχουν σημειώσει σημαντική βελτίωση της επίδοσής τους, απονέμεται, μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών « Έπαινος Προσωπικής Βελτίωσης»

 

·         Στους μαθητές/τριες που διακρίνονται για ιδιαίτερες πράξεις αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς και για πράξεις που εκφράζουν πνεύμα ανιδιοτελούς φιλαλληλίας απονέμεται Ειδικός Έπαινος.

 

 

 

 

 

Τα θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από το Διευθυντή και το Σύλλογο των διδασκόντων, σύμφωνα με την εκπαιδευτική νομοθεσία. Ο σεβασμός όλων στον Εσωτερικό Κανονισμό του Σχολείου μας συμβάλλει στην καλύτερη και αρμονικότερη λειτουργία της σχολικής κοινότητας. 

 

 

 

 

ERASMUS PLUS - BARLINEK POLAND

Η ομάδα ERASMUS PLUS του 2ου Λυκείου Βριλησσίων αποτελούμενη από 14 μαθητές και 3 καθηγητές επισκέφθηκε το Barlinek της Πολωνίας για την τελευταία διεθνική συνάντηση του προγράμματος εξωσχολικών δραστηριοτήτων

"We make our dreams come true about education and work in EU countries"

Η επίσκεψη στο Barlinek πραγματοποιήθηκε από τις 15 έως τις 20 Απριλίου 2018.

Barlinek Apr 2018

Στη συνάντηση εκτός από τους μαθητές και τους καθηγητές του Πολωνικού σχολείου που ήταν οι οικοδεσπότες, συμμετείχαν μαθητές και καθηγητές από σχολείο του Ζάγκρεμπ της Κροατίας.

Οι μαθητές των τριών σχολείων συνεργάστηκαν αρμονικά στις προγραμματισμένες δραστηριότητες και επισκέψεις σε σχολεία και πανεπιστήμια των γειτονικών πόλεων, έζησαν στους ρυθμούς της μικρής πόλης του Barlinek, γεύτηκαν την τοπική κουζίνα και διασκέδασαν όλοι μαζί.

Οι Έλληνες μαθητές καθηγητές γύρισαν στην Ελλαδα ενθουσιασμένοι με την Πολωνική φιλοξενία, γεμάτοι εμπειρίες, εικόνες, εντυπώσεις και αναμνήσεις ως επισφράγισμα ενός άρτια οργανωμένου διεθνούς προγράμματος ERASMUS PLUS.

Επίσης οι Έλληνες μαθητές και καθηγητές είχαν την ευκαιρία να μεταφέρουν στους ξένους εταίρους, Πολωνούς και Κροάτες, τον πολιτισμό και την ιστορία του τόπου μας και να ζήσουν μαζί τους στιγμές φιλίας, συνεργασίας και κοινωνικοποίησης που προδιαγράφουν το κοινό μέλλον των λαών.

Η Ελλάδα παντού στον κόσμο!

Στους παρακάτω συνδέσμους απολαύστε στιγμές από την επίσκεψη στην Πολωνία.

 Το video της επίσκεψης: https://youtu.be/V4YnD7G3_zY

 Αναχώρηση - αεροδρόμιο: https://photos.app.goo.gl/g8nAGBQGYz8j8E0B3

 Υποδοχή και αποχαιρετισμός: https://photos.app.goo.gl/W8AGjxukwAtGtHEu6

 Barlinek - η πόλη: https://photos.app.goo.gl/BdA7cR7WFZgk4WRD9

 Barlinek - στα σχολεία: https://photos.app.goo.gl/bdC1fqhCAJM2NjtUA

 Barlinek - επισκέψεις: https://photos.app.goo.gl/c0Fr7ogNwsqICQ632

 Barlinek - Nordic walking: https://photos.app.goo.gl/Uyv5YEbyVKLDtBkZ9

 Torun - η πόλη: https://photos.app.goo.gl/xlLJROOUjPE3I2Yl1

 Torun - ginger bread museum: https://photos.app.goo.gl/U0uQrwGOdlf51oiC2

 Torun - KOPERNIKA University: https://photos.app.goo.gl/hVf9L3rRnrjvBUdw8

 Sczcezin - η πόλη: https://photos.app.goo.gl/M9ZXEzWzV6JP1tJd6

 Sczcezin - Underground museum: https://photos.app.goo.gl/b6rfpH92sdZLGh3a7

 Szczecin - WSM University: https://photos.app.goo.gl/3TP5SNwTMsX8z4bt6

 Πρόσωπα: https://photos.app.goo.gl/fUzThAo9hykANx477

 Ζωντανές εικόνες: https://photos.app.goo.gl/jisuBZufIgBJpZDe2

Joomla templates by a4joomla